Súťaž skončila 22. 12. 2023. Na vašu obľúbenú Adventnú súťaž sa môžete tešiť opäť v roku 2024.

Pravidlá súťaže

Úplné pravidlá súťaže „Adventná súťaž Dr. Oetker"

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Adventná súťaž Dr. Oetker" (ďalej len „súťaž"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“). Tieto pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Organizátor súťaže:
Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r. o., so sídlom Ľadová 14, Bratislava 811 05, Slovenská republika, IČO: 17331358, registrovaná v Obchodnom registri OS Bratislava 1, 1577/B. (ďalej len „organizátor").

2. Doba a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha od 1. 12. 2023 do 23. 12. 2023 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže"), na celom území Slovenskej republiky.
Na súťažné otázky je možné odpovedať v termíne od 1. 12. 2023 do 22. 12. 2023 vrátane.

3. Ceny súťaže:
V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách súťaže môžu súťažiaci vyhrať:
Atraktívny vianočný balíček Dr. Oetker s nástenným a stolovým kalendárom Pečieme s láskou 2024 a obľúbenými výrobky Dr. Oetker nielen na vianočné pečenie. 
(ďalej len „výhra"). Celkovo bude v súťaži odovzdaných 220 výhier.

4. Podmienky účasti v súťaži:

4.1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a má bydlisko na území Slovenské republiky.

4.2. Osoba podľa predchádzajúceho bodu sa do súťaže zapojí tak, že v dobe konania súťaže:
vyplní registračný formulár na internetovej stránke organizátora: https://vianoce.sutazoetker.sk (ďalej len „internetová stránka“) určený pre súťažiacich s bydliskom na území Slovenskej republiky v rozsahu povinne poskytovaných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa (ktorá slúži zároveň ako prihlasovacie meno) a heslo.

4.3. Do súťaže sa jeden súťažiaci môže registrovať počas doby jej trvania len raz.

4.4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zástupcovia a zamestnanci organizátora, rovnako ako aj osoby im blízke podľa ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. z., občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). V prípade, že sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti dodatočne dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou jemu blízkou a tento už cenu prevzal, je povinný túto cenu bez omeškania vrátiť späť organizátorovi súťaže, a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť organizátorovi súťaže celú hodnotu ceny.

4.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a to obzvlášť v prípade podozrenia, že súťažiaci dosiahol účasť alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže či v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, že pôjde o konanie súťažiacej či inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné a bez možnosti odvolania.

 

5. Podstata a vyhodnotenie súťaže: 

5.1. Podstata súťaže spočíva v zodpovedaní kvízových otázok určených pre súťažiach s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

5.2. Súťažné kolo:
i. Súťažné kolo bude prebiehať počas súťažných dní od 1. 12. 2023 do 22. 12. 2023 (ďalej len „súťažné dni“).
ii. Každý súťažný deň bude zverejnená jedna súťažná otázka formou možnosti odkrytia políčka v adventnom kalendári. Na otázku bude možné odpovedať výberom z troch (3) možností, z ktorých jedna (1) možnosť je správna.
iii. Na otázku bude môcť odpovedať každý súťažiaci, ktorý sa zaregistroval v súlade s Článkom 4 týchto pravidiel súťaže (Podmienky účasti v súťaži), pričom na otázku určenú na daný súťažný deň bude môcť odpovedať každý súťažiaci iba raz.
iv. Na otázku určenú na daný súťažný deň bude možné odpovedať v súťažný deň v čase od 00:01 až do 23:59. Následne bude príslušná otázka na daný súťažný deň uzatvorená a bude otvorená súťažná otázka na ďalší súťažný deň.
v. Výhercovia 10 denných výhier budú určení na základe žrebovania zo všetkých súťažiacich, ktorí správne odpovedali na otázku daného súťažného dňa. Žrebovanie výhercu pre daný súťažný deň prebehne nasledujúci deň do 12:00 hod.
vi. Po žrebovaní bude všetkým súťažiacim, ktorí odpovedali na súťažnú otázku odoslaný informačný e-mail s informáciou o správnej odpovedi. Informačný e-mail bude rozposielaný skupinám súťažiacich podľa troch skupín (stavov): (i.) e-mail pre výhercu daného súťažného dňa, (ii.) e-mail pre všetkých súťažiacich, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku, (iii.) e-mail pre všetkých súťažiacich, ktorí odpovedali nesprávne na súťažnú otázku. Informačný e-mail bude súťažiacim odoslaný najneskôr nasledovný deň po žrebovaní do 15:00 hod.
vii. Výherca daného súťažného dňa získa dennú výhru podľa ods. 3. týchto pravidiel súťaže.
viii. Posledná otázka na posledný súťažný deň, počas ktorého sa súťaží o výhry (22. 12. 2023) bude vyhodnotená dňa 23. 12. 2023.
ix. Po skončení súťažného dňa bude vždy nasledujúci deň na internetovej stránke zverejnený zoznam výhercov.

5.3. Jeden účastník súťaže sa môže stať výhercom maximálne dvoch (2) výhier.

5.4. Žrebovanie výhercov cien súťaže pre príslušné kolo súťaže a finálové kolo súťaže zaistí organizátor.

5.5. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže namiesto udelenej výhry súťaže resp. hlavnej výhry finančnú kompenzáciu vo výške bežnej predajnej ceny výhry súťaže alebo hlavnej výhry alebo akúkoľvek inú vecnú cenu.

5.6. Výhercovia budú o výhrach upovedomení bez zbytočného odkladu po ich určení, a to prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže. Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži bude aj žiadosť o doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie výhry. V prípade, ak výherca do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania upovedomenia danému výhercovi spôsobom uvedeným v upovedomení neposkytne organizátorovi súťaže údaje nevyhnutné na odovzdanie výhry, nárok tohto výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. O naložení s výhrou, ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná výhercovi rozhodne s konečnou platnosťou organizátor.

5.7. Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude výhercovi odoslaná na náklady organizátora prostredníctvom pošty. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. 

5.8. Odovzdanie výhier môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel súťaže (okrem iného najmä podmienok podľa bodu 4.1 týchto pravidiel súťaže), predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu ako aj podpisom preberacieho protokolu, pripraveného a poskytnutého zo strany organizátora.

 

6. Osobitné podmienky súťaže:

6.1. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

6.2. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

6.3. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.4. Výhry v súťaži nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy. 

6.5. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. 

6.6. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. 

6.7. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov výhier, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

6.8. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania výhry.

 

7. Záverečné ustanovenia:

7.1. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosti dňom zverejnenia.

7.2. V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora. 

7.3. Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

7.4. Pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na internetovej stránke
https://vianoce.sutazoetker.sk

7.5. Pre prípadné otázky je možné sa obrátiť e-mailom na info@helpline-oetker.cz

 

V Bratislave, dňa 30. 11. 2023